Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej zwanej dalej Serwisem funkcjonującym pod adresem: www.malwawl.com.pl

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie.

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest: Malwa Wożniak Zbigniew i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Falbanka22/1  87-800 Włocławek, NIP: 8883133843.

Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora to: handel@malwawl.pl.

Administrator zobowiązuję się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669.) (zwaną dalej Ustawą) i innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia i środki techniczne, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony danych osobowych. Ponadto Administrator wdrożył procedury i politykę ochrony danych zgodną z RODO, zapewniając tym samym zgodność z prawem i rzetelność wszelkich procesów przetwarzania danych oraz egzekwowalność praw dot. danych osobowych. Administrator w razie konieczności współpracuje z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie internetowej.

Serwis zbiera następujące dane osobowe:

 1. imię, e-mail, numer telefonu – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz skontaktowania się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby,
 2. adres IP urządzenia, czas połączenia – adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywany jest przez Administratora w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”). 
Informacje w formularzach

Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań przez formularz kontaktowy oraz prezentacji oferty lub informacji oraz w celu działań remarketingowych.

Serwis zbiera inne dane, podane dobrowolnie w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.

Serwis w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Serwis gromadzi pliki „cookie” w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz przygotowywania statystyk dot. preferencji i zachowań użytkowników serwisu. Statystyki te są anonimowe i umożliwią dostosowanie zawartości serwisu do aktualnie panujących trendów oraz do oceny popularności serwisu.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe, wprowadzone w serwisie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cal.pl

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłam ich poza teren Unii Europejskiej.

Żadnych danych osobowych nie udostępniam podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

Jako Administrator Danych Osobowych powierzam dane osobowe do przetwarzania:

 1. podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe na rzecz strony internetowej;
 2. podmiotowi świadczącemu obsługę księgową na rzecz administratora danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przewarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do danych osobowych – prawo do informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane;
 2. ich sprostowania, uaktualnienia, poprawiania – jeśli dane osobowe są nieaktualne lub zostały niepoprawnie wprowadzone na skutek pomyłki;
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do skasowania danych osobowych przez Administratora i podmioty, którym dane zostały udostępnione;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych  – do czasu wyjaśnienia sprawy dane osobowe są przez Administratora jedynie przechowywane;
 5. przenoszenia danych – prawo uzyskania danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora. Prawo to przysługuje jedynie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny;
 6. złożenia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania. Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 
Polityka Cookies

Strona internetowa www.malwawl.com.pl zwana dalej Serwisem korzysta z plików „cookies”.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Urządzenie jest to elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu Administratora.

Użytkownik jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Dostosowanie plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. optymalizacji serwisu, a także w celach statystycznych lub reklamowych;
 2. dostosowania serwisu do preferencji Użytkownika i urządzenia z którego korzysta, ponieważ pliki Cookies rejestrując aktywność Użytkownika serwisu rozpoznają jednocześnie jego urządzenie.

Stosowane w serwisie rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie ma możliwości, aby do urządzeń Użytkowników przedostało się niebezpieczne lub złośliwe oprogramowanie.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. Cookie „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Cookie „stałe”– przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych może utrudnić może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Edge
 2. Internet Explorer
 3. Chrome
 4. Safari
 5. Firefox
 6. Opera

Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.